• Doprava zadarmo pre objednávky nad 55 €

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Prevádzkovateľom It’s my life Diet s.r.o., Maříkova 1899/1, 612 00, Brno, Česká republika, IČO: 065 80 092, zapísaná v OR vedenom Krajský súdom v Brně, oddiel: C, vložka číslo 102933. 

1.2 Osobnými údajmi sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

1.3 Prevádzkovateľ e-shopu www.itsmylife.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

1.4 Prevádzkovateľ pri spracovaní Osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

a) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej v texte „Zákon“),

b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“),

c) Ostatné dotknuté všeobecné právne predpisy.

1.5 Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby. E-shop nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš e-shop používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné nás o tejto skutočnosti informovať.

2. Účely a doby spracovania Osobných údajov 

2.1 Účastník uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho Osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

2.2 Účastník udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Účastníka, pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak.

2.3 Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Účastníka. Súhlas so spracovaním Osobných údajov môže Účastník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Účastníka Prevádzkovateľovi.

2.4 Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a) plnenie zmluvy, prípadne iného súvisiaceho záväzku, a poskytovanie služieb,

b) plnenie právnych záväzkov a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä účtovné, daňové, archivačné, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.), pričom platí, že:

i. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy:

ii. účtovné doklady na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

c) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;

d) marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa: plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, individuálna ponuka, zasielanie dotazníkov, cookies.

3. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní 

3.1 Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

3.2 Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3.3 Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

3.4 Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

3.5 Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať Osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účely: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru (jedná sa o dopravnej spoločnosti), zasielanie obchodných, hodnotenie spokojnosti zákazníka, (jedná sa o spoločnosti, ktoré Prevádzkovateľovi dodávajú systém, prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ vybavuje požiadavky svojich zákazníkov), vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.

3.6 Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe.

4. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním: 

4.1 Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;

c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;

g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

h) právo na odvolanie súhlasu.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti.

5. Vyhlásenia prevádzkovateľa: 

5.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje:

a) že osobné údaje bude získavať výlučne na účel definovaný v týchto zásadách,

b) že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely,

c) bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať,

d) že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej ním samým.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

6.2 Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

6.3 Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 13.01.2019.

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním webu vyjadrujete súhlas. Viac informácií

*Výsledky chudnutia sa môžu líšiť a závisia od metabolizmu každého jedinca

Copyright 2021 It's my life!. Všetky práva vyhradené. Webové stránky: RB